Adatkezelési Tájékoztató

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, AZ EURÓPAI
PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az
Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok
kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető
formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az
érintett jogainak gyakorlását.
Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló, 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) is előírja.
Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk
eleget.
A tájékoztatást közzé kell tenni a társaság honlapján, vagy az érintett személy kérésére, meg kell küldeni.
Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.
Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk.
Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át.
Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, ha ezt írásban kéri az
info@yourperfectdesign.hu címen.
A személyes adatok törlését az info@yourperfectdesign.hu címen lehet kérni.

Az Adatkezelő megnevezése
Név: Garzóné Pálocska Andrea  (a továbbiakban: Szolgáltató, vagy Adatkezelő)
Székhely: 4028 Debrecen, Hadházi u. 8. TT/11.
Adószám: 55826550-1-29

Nyilvántartási szám: 54563841
E-mail: info@yourperfectdesign.hu
Web: www.yourperfectdesign.hu
Telefon: 06/20 317-1106
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség
vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel
(Rendelet 4. cikk 8.). Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de
szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adjuk:
Az Adatkezelő IT szolgáltatója
Az Adatkezelő a honlapja fenntartásához és kezeléséhez külső szolgáltatás vesz igénybe, aki az IT
szolgáltatásokat (tárhelyszolgáltatás, webáruház felület működtetése) biztosítja, és ennek keretében – a vele
fennálló szerződésünk tartamáig – kezeli a honlapon megadott
személyes adatokat. Az általa végzett művelet: személyes adatok tárolása a szerveren.
Adatfeldolgozó megnevezése:
Cégnév: Magyar Hosting Kft.
Adószám: 23495919-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-968314
E-mail: info@tarhely.com
Iroda: 1132 Budapest Victor Hugo utca 18-22.
A Szolgáltató, mint Adatkezelő ezúton tájékoztatja a www.yourperfectdesign.hu weboldal látogatóit a
weboldal működésével és szolgáltatásaival kapcsolatban kezelt személyes adatokról, az adatkezelő(k)
személyéről és adatairól, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, az
adattovábbításról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről,
valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1)
kimondja, hogy az érintettel (a továbbiakban: felhasználó) az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell,
hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.
Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai
kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az
adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról.
Tájékoztatni kell az érintettet az Infotv. 6. § (1) bekezdése alapján arról is, hogy személyes adat kezelhető
akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a
személyes adat kezelése
 az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
 az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen
érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.
A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati
lehetőségeire is.
Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna (mint például jelen
esetben a Weboldalon) a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:
1. a) az adatgyűjtés ténye,
2. b) az érintettek köre,
3. c) az adatgyűjtés célja,
4. d) az adatkezelés időtartama,
5. e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
6. f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése,
valamint
7. g) ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés nyilvántartási
száma.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi Weboldal adatkezelését szabályozza: www.yourperfectdesign.hu.
A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.
Értelmező fogalmak (3.§)
1. érintett/Felhasználó: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy –
közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele,
valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó
következtetés;
3. különleges adat:
4. a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos
vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre
vonatkozó személyes adat,
5. b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi
személyes adat;
6. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes
adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez;
7. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
8. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját
meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza
és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
9. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a
műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása
vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további
felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a
személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta,
íriszkép) rögzítése;
10. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
11. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

12. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem
lehetséges
13. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
14. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott
időre történő korlátozása céljából;
15. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
16. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
17. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály
rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;
18. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő
közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;
19. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot
– az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;
20. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
21. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az
adatfeldolgozóval;
II. Az adatkezelés jogalapja (5.-6.§)
1. Személyes adat akkor kezelhető, ha
 ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
 azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi
önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.
2. Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy
aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése
3. a) az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
4. b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen
érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.
5. Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes
hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez,

valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához

vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett
személyes adatai kezelhetőek.
6. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának
érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem
szükséges.
7. Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés
végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes
adatok kezelése az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az
adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit,
adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell,
hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti
kezeléséhez.
8. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett
adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
 a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
 az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek
érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 13/A § (1) bekezdése:
“A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a
szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb
feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell
üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott
eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás
nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges,
azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.”

III. Az adatkezelés célhoz kötöttsége (4.§ [1]-[2])
1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése
érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés
céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
2. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges
mértékben és ideig kezelhető.
3. A Weboldal látogatója jogosult tájékoztatást kapni az adatvédelmi incidensekről, ha azok
valószínűsíthetően magas kockázattal járnak a jogaira és szabadságaira nézve. Adatvédelmi
incidens akkor következik be, ha a személyes adatok elvesznek, megsemmisülnek, vagy
illetéktelen kezekbe kerülnek. Az adatvédelmi incidenseket az adatvédelmi hatósághoz is be kell
jelenteni 72 órán belül. Amennyiben az adatfeldolgozó értesül ilyen incidensről, akkor azt köteles
jelezni a működtetett áruház tulajdonosai (adatkezelők) felé.
VI. Az adatkezelés egyéb elvei (4.§ [3]-[4])
A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel
helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a
technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára
tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához
szükséges ideig lehessen azonosítani.
VII. Funkcionális adatkezelés
1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldal funkcionalitásának működése körében a
következőket:
2. a) az adatgyűjtés ténye,
3. b) az érintettek köre,
4. c) az adatgyűjtés célja,
5. d) az adatkezelés időtartama,
6. e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,

7. f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: vezeték- és keresztnév, e-mail cím, telefonszám,
másodlagos telefonszám, fax szám.
2. Az érintettek köre: A weboldalon üzenetet küldő valamennyi felhasználó érintett.
3. Az adatgyűjtés célja: Szolgáltató a weboldal teljes körű használata, pl. szolgáltatás nyújtására
irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének
figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos
követelések érvényesítése, továbbá hírlevél küldés nyújtásának céljából kezeli a Felhasználók
személyes adatait.
4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A megbízás teljesítését követően
azonnal. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.
A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a
főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható
formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.
6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az
adatkezelő kezelheti, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A személyes adatok törlését, vagy
módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
– postai úton a 4028 Debrecen, Hadházi u. 8. címen
– e-mail útján az info@yourperfectdesign.hu e-mail címen
8. Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az
elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. §
(3) bekezdése:
A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás
nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága
esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs

társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok
kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott
egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben
és ideig.
VIII. A funkcionális adatkezelésre vonatkozó
alapelveink (Elker tv. 13/A.)
1. A szolgáltató az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló
szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat,
lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó
adatokat.
2. A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a
szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb
feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell
üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott
eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás
nyújtásához és az Elker törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül
szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.
3. A szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely egyéb célból – így
különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus
hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából – csak az adatkezelési cél
előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet.
4. Az igénybe vevőnek az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételét
megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítani kell, hogy az
adatkezelést megtilthassa.
5. A kezelt adatokat törölni kell a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését,
valamint a számlázást követően. Az adatokat törölni kell, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy az
igénybe vevő így rendelkezik. Törvény eltérő rendelkezése hiányában az adattörlést haladéktalanul
el kell végezni.
6. A szolgáltatónak biztosítania kell, hogy az igénybe vevő az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a
szolgáltató mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel
közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

IX. Cookie-k (sütik) kezelése
Süti – Cookie kezelése
A jelen Süti (angolul Cookie) Szabályzat (a továbbiakban: cookie) a yourperfectdesign.hu mint szolgáltató
(“Szolgáltató”) által üzemeltetett honlap használatára vonatkozó cookie feltételeket tartalmazzák. A
weboldal kialakításánál figyeltünk a cookie-k további felhasználására vonatkozó előírásokra. Ezen
használatra vonatkozóan az alábbi előírásokat vettük figyelembe és ezeknek megfelelően használjuk:
2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről
2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
2002/58/EK irányelv (2002. július 12.) az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok
kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről (“Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv”)
Kérjük, hogy a dokumentumot figyelmesen olvassa el és csak akkor vegye igénybe szolgáltatásomat,
amennyiben minden pontjával egyetért és azokat önre (a továbbiakban: Felhasználó) nézve kötelező
érvényűnek elfogadja. Felhívjuk figyelmét, hogy jelen szabályzat csak az adott weboldalon történő cookie-
kezelésre vonatkozik. Amennyiben ön a honlapon található, külső irányba történő hivatkozásra kattint,
akkor keresse meg és olvassa át azon weboldal saját szabályzatát is.
A cookie / süti
A cookie vagy süti jelentése: file-ok vagy információ darabkák, amelyeket internetes böngészője ment le
honlapunkról és tárolja azokat az Ön gépén. Ezeknek a cookie-knak a segítségével ismeri fel a honlapunk
anyagait tároló szerver számítógép a honlapunkra történő visszalátogatásakor, hogy Ön már járt a
honlapunkon.
A legtöbb internetes böngésző alapbeállításából kifolyólag elfogad cookie-kat. Ha úgy gondolja, átállíthatja
böngészőjét, hogy a cookie-kat visszautasítsa vagy figyelmeztesse Önt arra, hogy cookie-kat küldtek az Ön
gépére. Weboldalunk használ ilyen cookie fájlokat, egyes funkciók biztosítása érdekében vagy csupán
kényelmi okok miatt. Az általunk használt cookie-k nem terhelik, lassítják és nem okoznak kárt az Ön
számítógépében.

Az oldal Harmadik féltől származó cookie-k, sütik használata is történik a weboldalon. A cookie-k, sütit
törölhetőek és tilthatóak a böngészőkből. Továbbá le is tilthatóak a sütik, cookie-k. Ezen beállításairól a
böngésző hivatalos weboldalán talál információt.
Mi a cookie-k célja?
Többféle célra is használjuk ezeket a technológiákat, például a Felhasználó számára legrelevánsabb
tartalom vagy hirdetés megjelenítésére; termékeink és szolgáltatásaink továbbfejlesztésére; valamint
szolgáltatásaink biztonságának megőrzésére. Az általunk használt cookie-k, képpontok és egyéb hasonló
technológiák pontos neve a szolgáltatások fejlesztésével és frissítésével időről-időre változhat.
Hogyan keletkezik a cookie?
Először a kliens gép küld egy kérést a kiszolgáló irányába. Ekkor a kiszolgáló létrehoz egy egyedi
azonosítót és ezt eltárolja a saját adatbázisában, majd az így létrehozott cookie-t az összes információval
visszaküldi a kliensnek. Az így visszakapott információs cookie eltárolódik a kliens gépen.
Hogyan használódik a cookie?
Amikor a kliens gép újra kapcsolatba lép a kiszolgálóval már hozzácsatolja az előzőleg már létrehozott és
eltárolt cookie-t. A kiszolgáló összehasonlítja a kapott és az általa tárolt cookie tartalmát. Ez által
könnyedén azonosítja pl. a regisztrált felhasználót.
Milyen cookie-t használunk?
Többféle cookie van használatban, de minden weboldal másféle típusúakat használ. Honlapunk általában
csak az alábbiakat használja, de a fejlesztések alkalmával előfordulhat, hogy az eddigieken felül újabb
fajtákatt is alkalmazunk.
Munkameneti/Átmeneti cookie:
ezek a cookie-k csak átmenetileg kerülnek az ideiglenes memóriába, ameddig a felhasználó az oldalon
navigál. Amikor a felhasználó bezárja a böngészőt a cookie törlődik. Ezek a cookie-k nem tartalmaznak
személyes adatokat és nem alkalmasak arra, hogy a látogatót beazonosítsa.
Tárolt/Állandó cookie:
ezek azok a cookie-k, amelyek minden alkalommal használatba kerülnek, amikor a felhasználó az oldalra
látogat. A cookie-k fajtája alapján az alábbiak szerint használhatjuk ezeket.

Analitika/Elemzés:
ez mutatja meg, hogy a weboldalon belül merre járt, milyen termékeket nézett meg, mit csinált. A cookie
élettartamától függően marad a kliens gépen. Olyan funkciók használhatják, mint például a Google
Analytics vagy a Youtube. Ezek a cookie-k nem tartalmaznak személyes adatokat és nem alkalmasak arra,
hogy a látogatót beazonosítsa.
Közösségi hálózatok:
lehetővé teszi, hogy könnyen hozzáférjen a közösségi média hálózatokhoz, megoszthassa véleményét,
termékeink információit másokkal. olyan harmadik fél által nyújtott funkciók használhatják, mint például a
Facebook, Twitter, Google+, Pinterest vagy a Youtube. Ezek a cookie-k tartalmazhatnak személyes
adatokat és alkalmasak a látogató beazonosítására.
Média:
ezek segítségével képes például videókat megtekinteni az oldalon. Olyan harmadik fél által nyújtott
funkciók használják, mint például a Youtube. Ezek a cookie-k nem tartalmaznak személyes adatokat és
nem alkalmasak arra, hogy a látogatót beazonosítsa.
Funkcionális:
ez mutatja meg, hogy a felhasználó járt e már az oldalon és azt milyen eszközzel tette. Megjegyzi a
felhasználó nevet, jelszót, választott nyelvet, tartózkodási információkat. Ezek a cookie-k tartalmazhatnak
személyes adatokat és alkalmasak a látogató beazonosítására.
Reklám:
ezek segítségével az érdeklődésének megfelelő információkat, hírleveleket tudok küldeni a felhasználónak.
Ezek a cookie-k tartalmazhatnak személyes adatokat és alkalmasak a látogató beazonosítására.
A Cookie-k fajtáival és teljes mértékű funkciójukat leíró információkkal kapcsolatban keresse fel a
www.allaboutcookies.org weboldalt.
Hogyan történik a Cookie-k kezelése?
Különféle módokon, de a kliensnek lehetősége van többféle módon beállítani a cookie-k kezelésére
vonatkozóan böngészőjét. Általánosságban elmondható, hogy az alábbiak szerint háromféle módon
állíthatóak be a böngészők:

Minden cookie elfogadása
Minden cookie elutasítása
Minden egyes cookie használatról értesítés kérése
A cookie-k beállításaival kapcsolatban érdemes körülnézni böngészője „Opciók” vagy „Beállítások”
menüjében vagy igénybe venni keresője „Segítség” menüjét. A leggyakrabban használt böngészők
beállításaival kapcsolatban segítséget nyújthatnak az alábbi weboldalak.
Internet Explorer
Firefox
Chrome
Fontos megjegyezni, hogy a weboldal cookie kezeléssel készült. Amennyiben a kliens részlegesen vagy
teljes egészében letiltja ezek használatát, megakadályozhatja a weboldal működését. Amennyiben ez így
történik, lehetnek olyan funkciók és szolgáltatások, amelyeket nem fog tudni igénybe venni teljes, vagy
részleges mértékben.
Akkor is használunk cookie-kat, ha nincs a Felhasználónak regisztrált fiókja, illetve ha kijelentkezett a
fiókból. Ha például a Felhasználó kijelentkezett a fiókjából, a következők megkönnyítésére használunk
cookie-kat:
levélszemetet (spam) küldők fiókjainak azonosítása és letiltása
a fiók helyreállítása, ha esetleg elvesztene a hozzáférés
további biztonsági funkciók biztosítása, mint például a bejelentkezési értesítések és a bejelentkezés-
jóváhagyások
kiskorú személyek hamis születési dátummal való regisztrálásának megakadályozása
az oldalon és máshol megjelenített hirdetések megjelenítése, kiválasztása, értékelése, mérése és értelmezése
(a társvállalkozásaink vagy partnereink, vagy nevében megjelenített hirdetéseket is beleértve)
elemzési információk összeállítása azokról a személyekről, akik szolgáltatásainkkal, valamint hirdetőink és
partnereink weboldalaival érintkezésbe lépnek.

A szolgáltatások és használóinak rosszindulatú tevékenységekkel szembeni védelem érdekében akkor is
elhelyezünk cookie-kat, ha nincs a Felhasználónak fiókja regisztrálva, de ellátogatott a webhelyünkre.
Például ezek a cookie-k segítenek észlelnünk és megakadályoznunk a szolgáltatás megszakítását célzó
támadásokat, valamint a hamis fiókok tömeges létrehozását.
Ha a böngészőben, vagy a készüléken vannak cookie-k, le tudjuk olvasni az adott cookie-t, amikor
közösségi modullal rendelkező weboldalra látogat. A Közösségi honlapok (Facebook, Twitter, LinkedIn,
GooglePlus) által létrehozott cookie-kért azon oldalakat üzemeltető felel, melyről az adott közösségi oldal
honlapján tud informálódni.
XI. Ügyféllevelezés (kapcsolat, véleményküldés,
segítség)
1. Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, hirdetni szeretne az
oldalunkon, vagy egyéb módon együttműködni, véleményét szeretné velünk megosztani, vagy
segítséget kérni, a honlapon megadott módon, illetve kapcsolat-felvételi űrlapokon kapcsolatba
léphet a szolgáltatás szerkesztőivel.
2. Szolgáltató a beérkezett leveleket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként
megadott személyes adatával együtt, az ügy elintézése után azonnal törli.
XII. Facebook
1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a weboldal adattovábbítási tevékenysége körében a
következőket:
2. a) az adatgyűjtés ténye,
3. b) az érintettek köre,
4. c) az adatgyűjtés célja,
5. d) az adatkezelés időtartama,
6. e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
7. f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook.com közösségi oldalon regisztrált neve, illetve a
felhasználó nyilvános profilképe.

2. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook.com közösségi oldalon, és
lájkolta a yourperfectdesign.hu weboldalt.
3. Az adatkezelés célja: A Facebook.com oldalon a weboldalnak a megosztása, illetve lájkolása.
4. Az adatkezelés időtartama, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és
az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok
kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról
a http://www.facebook.com/about/privacy/címen tájékozódhat az érintett.
5. Az adatkezelés a Facebook.com weboldalon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára,
módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a facebook.com közösségi oldal
szabályozása vonatkozik:
(http://www.facebook.com/legal/terms?ref=pf), (http://www.facebook.com/about/privacy/ )
6. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a
Facebook.com weboldalon.
XIV. Adatbiztonság (7.§)
1. Az adatkezelő köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy
biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.
2. Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok
biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és
kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint az egyéb adat- és
titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
3. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés,
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen
megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó
hozzáférhetetlenné válás ellen.
4. A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében
megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve,
ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez
rendelhetők.
5. A személyes adatok automatizált feldolgozása során az adatkezelő és az adatfeldolgozó további
intézkedésekkel biztosítja
6. a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;

7. az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés
segítségével történő használatának megakadályozását;
8. annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli
berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
9. annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte
be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
10. a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
11. azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.
Az adatkezelőnek és az adatfeldolgozónak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor
és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési
megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve,
ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.
XV. Az érintettek jogai (14.-19.§)
1. Az érintett kérelmezheti az Szolgáltatónál, hogy az adjon tájékoztatását személyes adatai
kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes adatainak – a
kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.
2. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa
megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról,
jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő
tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás
jogalapjáról és címzettjéről.
3. Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása
céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok
továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes
adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott
egyéb adatokat.
4. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban
30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a
tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.
5. Felhasználó kérelmére Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása
esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától

számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában
adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.
6. Szolgáltató, amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő
személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot helyesbíti.
7. Törlés helyett Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a
rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos
érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél,
amely a személyes adat törlését kizárta.
8. Szolgáltató törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a Felhasználó kéri, a kezelt adat
hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható – feltéve, hogy a törlést törvény
nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott
határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
elrendelte.
9. Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét
vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható
meg egyértelműen.
10. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat
értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés
mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
11. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem
kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem
elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása
esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás
lehetőségéről.
XVI. Jogorvoslat
1. Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
2. a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos
érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
3. b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás
vagy tudományos kutatás céljára történik;
4. c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
5. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15
nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a

kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Szolgáltató az érintett tiltakozásának megalapozottságát
megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti,
és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről
értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és
akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
6. Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak
közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.
7. Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
XVII. Bírósági jogérvényesítés (22.§)
1. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani.
Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.
2. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az
érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
3. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az
érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.
4. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat
helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés
megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által
kért adat kiadására kötelezi.
5. Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az
ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni,
ha az adatátvevő a meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.

6. A bíróság elrendelheti ítéletének – az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő –
nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett védett jogai
megkövetelik.
XVIII. Kártérítés és sérelemdíj (23. §)
Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek
megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.
2. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság
követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az
adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.
3. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő
köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó
sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj
megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi
jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
4. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult
vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan
gondatlan magatartásából származott.
XIX. Zárszó
A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:
– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a
továbbiakban: Infotv.)
– 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
– 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
– 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
(különösen a 6.§-a)
– 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról

– 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
– AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE